بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده از دیدگاه فقه اسلامی
46 بازدید
محل نشر: نشریه پژوهشهای فقهی / سال ششم / شماره سوم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/10/12
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
تحقیق حاضر به بررسی مدیریت و سرپرستی خانواده و تبیین دیدگاه فقهی اسلام در این باره می پردازد. آنچه از دلایل شرعی در این ارتباط قابل استفاده است، را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود: الف) تعبیرهایی نظیر قوام، قیم، راعی و... که در دلایل به کار رفته است، بیان می‌کند که در نظر اسلام، مدیریت و سرپرستی در خانواده عبارت است از: عهده‌دار شدن مسئولیت محافظت و مراقبت از همسر و فرزندان و توجه و رسیدگی به امور آنان در جهت تامین مصلحت و سعادت خانواده. اسلام به دلیل ویژگی‌ها و توانایی های فطری نظیر توان جسمانی بیش‌تر مردان و برتری قدرت اندیشه و تدبیر آنان در زندگی نسبت به زنان، این مسئولیت را برعهده مردان قرار داده است. ... This research considers the subject of supervision and protection of family and expresses the Islamic jurisprudence point of view in this regard. The followings are inferred from the jurisprudential reasons: A. Terms such as ghavvam, ghayyem (custodian), raei (protector) that are used in reasons, express that in Islamic point of view, superiority and protection of family mean to protect one’s wife and children ensuring the interests and prosperity of family and Islam gives this responsibility to man because of his physical and mental ability . B. In the viewpoint of Islamic lawgiver, wife’s conformance to husband is reasonable and the lawgiver just postulates wife’s deference to her husband in matrimony matters. C. Islam has given priority to principles such as appropriate manners, justice, Sharia rules submission, and so on for couples in order to protect family from damage and these principles show the boundaries of superiority and protection of family. D. Using terms such as zouj (husband) in the traditions and shifting husband’s rights to wife while he lacks the competence to manage his family, express that parity is achieved by shifting some husband’s rights to wife.