بررسی قاعده "من ملک شیئا ملک الاقرار به" با رویکردی به نظرات حضرت امام خمینی(ره)
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : اسما محرم زاده