بررسی فقهی وظایف متقابل حکومت و مردم در مسائل اقتصادی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مرضیه فرهادیان