بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظرخواهی و نقض آرای قضایی
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا قهرمانی تپه