تخاصم و جنگ بین دو کشور مسلمان از منظر فقه
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : قنبر علی توکلی آسفیچی