تخاصم و جنگ بین دو کشور مسلمان از منظر فقه
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : قنبر علی توکلی آسفیچی