تکلیف شرعی مسلمین در مقابل صهیونیسم از منظر فقه
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : احمد ناصر توکلی آسفیچی