بررسی فقهی و حقوقی شرط وجه التزام در قراردادها
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مژگان وجدانی