بررسی فقهی عقد بودن شرکت و طرح نظرات نوین
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : محمد مهدی کریمی سلیمی