پذیرش و عدم پذیرش توبه در فقه و قوانین جزایی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : رضا ربانی مقدم