بررسی اصول جنگ از نظر فقه اسلام
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : علی عالمی چراغعلی