خیار در تجارت الکترونیک و تطبیق احکام و قوانین موضوعه آن با فقه اسلامی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : سید محسن رضوی اصل