حقوق اسرا در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمد شریفی ریگی