جایگاه اجتهادی یا تعبدی بودن عده و ملاک های آن
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پیام نور
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : طاهره جمشیدیان