بررسی فقهی و حقوقی سودها و کارمزدها و جرایم دیرکرد مطالبات و وام های بانکی
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: پیام نور
نام استاد/نام دانشجو : احسان ظهیری