تلف مال موقوف و بررسی آثار آن در فقه امامیه
23 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: پیام نور
نام استاد/نام دانشجو : حسن کریمی احمدآبادی